En forudsætning for ansøgning om optagelse på Crowdinvest.dk platformen er, at du fremsender en forretningsplan eller et prospekt – og meget gerne også et pitch deck – se forslag til formater her.

Vi behøver disse dokumenter, fordi:

 1. det hjælper Crowdinvest.dk til at vurdere, hvor investeringsparat virksomheden er – og dermed om investeringscrowdfunding er den optimale vej til kapitalrejsning
 2. investorer generelt ikke investerer i virksomheder, hvor der ikke foreligger en forretningsplan eller et prospekt.

Så det er simpelthen for at sikre, at der er størst mulig sandsynlighed for, at virksomheden når i mål med kapitalrejsningen.

Denne vejledning, som er designet for at hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan, er baseret på vores erfaringer. Vejledningen vil give dig tilfredsstillende viden om de spørgsmål, som den typiske investor ønsker svar på. Din forretningsplan kan selvfølgelig ikke besvare alle spørgsmål, der måtte opstå. Så den skal først og fremmest skabe et ønske om, at investor vil høre mere og besvare præcis så mange spørgsmål, at investor siger:

“OK, jeg er interesseret. Så nu vil jeg gerne høre mere om….”

I din forretningsplan er der nogle helt overordnede forhold, der skal være på plads:

 • Du skal have klaret hjemmearbejdet, så du kan besvare de spørgsmål, vi lister op herunder.
 • Forretningpslaner, der bygger på idéer og koncepter, som ikke er underbyggede af fakta, lykkes kun sjældent med at rejse kapital gennem investeringscrowdfunding.
 • Forretningsplaner for virksomheder, som endnu ikke har indtjening eller på anden måde et proof of concept/proof of market lykkes kun sjældent med at rejse kapital gennem investeringscrowdfunding.
 • Den grafiske fremtoning af din forretningsplan skal have et professionelt udseende og skal visuelt afspejle virksomheden og teamét bag.
 • Alle faktaoplysninger, som indgår i forretningsplanen skal kunne verificeres gennem eksterne kilder – og vi skal kende disse kilder! Hvis det fx angives, at et givet marked har en størrelse på fx. kr. 5 mia. eller består af 100 mio. brugere, så skal vi vide, hvor tallene kommer fra. Det kan fx være officiel statistik, en indkøbt markedsanalyse fra en 3. part eller måske en artikel i et anerkendt medie. Hvis dokumentationen ikke findes, vil det med stor sandsynlighed reducere troværdigheden af forretningsplanen, og dette vil afholde investorerne fra at foretage en investering.
 • Crowdinvest.dk udarbejder sammen med virksomheden et faktadokument, som rummer alle referencer. Men Crowdinvest.dk tjekker ikke dine tal, forudsætninger og fremskrivninger mv.Det påhviler derfor virksomheden at sikre, at forretningsplanen – og alt det øvrige materiale –er fair, klart og på ingen måde misvisende.
 • Forretningsplanen er tilgængelig for alle medlemmer af Crowdinvest.dk. Er der spørgsmål/kommentarer til forretningsplanen på chatforum, er det i virksomhedens egen interesse at besvare dem hurtigt og grundigt. Forsinkede, manglende eller utilfredsstillende svar vil af potentielle investorer blive tolket negativt.

Executive Summary

 • Ikke for langt – højst én side. Executive Summary er krogen, der skal få den potentielle investor til at læse hele forretningsplanen.
 • Brug fortrinsvist et ikke-fagligt sprog – læsere uden tekniske kundskaber og/eller markedsspecifik viden skal også kunne forstå det.
 • Inddrag ikke forhold, som ikke siden hen addresseres i forretningsplanen. Det skal være et summary af det du sidenhen beskriver.
 • Med mindre der er stærke indikationer om det modsatte, så undlad at skabe urealistiske forudsætninger f.eks. mht. markedspenetration mv. Mål skal fremstå som realistiske og opnåelige.
 • Inkludér de vigtigste, finansielle nøgletal. Potentielle investorer skal kunne vurdere, hvor din virksomhed er i dag – og hvor stort det kan blive med tiden.

Produkt/Service/Koncept

 • De første afsnit skal skal krystalklart og på en enkel måde beskrive, hvad virksomheden beskæftiger sig med. Det er helt i orden at uddybe med flere tekniske informationer senere i dokumentet.
 • Antag at læseren ikke har nogen forudgående viden om din branche, din virksomhed, om produkterne eller ydelserne iøvrigt. Brug almindelige menneskers termer til at beskrive, hvad virksomhedens mission er.
 • Husk at potentielle investorer ikke nødvendigvis forstår din virksomhed og dens forretningsgrundlag lige med det samme. De kan også forholde sig skeptisk til dine udsagn. Dette understreger vigtigheden af at underbygge faktuelle udsagn med uafhængige kilder.
 • Opsummer USP’er (Unique Selling Points) – og forklar kort, hvad der netop er så unikt ved dit produkt/ydelse.
 • Er der registreret nogen form for immaterielle rettigheder som patenter, varemærker og designs osv.? Hvis ja, skal dette naturligvis også oplyses

Markedet

 • Antag at læseren ikke har nogen forudgående viden om markedets størrelse, markedssegmenter og typiske kundegrupper. Dette skal der redegøres for.
 • Lav en konkurrentoversigt. Hvem står bag konkurrenterne, og hvorledes afviger deres forretning fra din virksomhed. Hvorledes må det forventes, at konkurrenter agerer fremover.
 • Vær krystalklar om, hvem dine nøglekunder er, hvordan du opnår kontakt og salg til dem, i hvilken rækkefølge du vil gå efter dem – og endelig hvad omkostningen for hver ny kunde vil være.

Øjebliksbillede og væsentlige indsatsområder

Du bør også inkludere:

 • SWOT analyse som det ser ud i dag.
 • Business model canvas
 • Identificér nøgleindsatsområder tidshorisont indtil 5 år.
 • Exit strategi er et must. Er der ikke et eller flere klare og underbyggede exit scenarier, er det vanskeligt at rejse kapital.
Team
 • Der skal være et summary på kompetencer/erfaring for virksomhedens stiftere og nøglemedarbejdere. Inkludér et CV med disse oplysninger i et appendix.
 • Angiv rollefordeling i virksomheden især i relation til stifterne. Angiv hvor der er behov for at afdække manglende kompetencer gennem nyansættelser også selv om dette ligger et stykke tid frem i tiden
 • Gør det klart, hvordan stifternes erfaring og kompetence vil understøtte virksomhedens udvikling
Budgetter med mere
 • Inkludér korte kommentarer til finansielle nøgletal.
 • Inkludér korte antagelser, således at investor selv kan vurdere, om de er realistiske.
 • Angiv det samlede kapitalbehov, hvornår dette skal være til stede samt hvorledes investeringen skal anvendes herunder evt. større anskaffelser af faste aktiver.
 • Angiv hvilken form for kapital, der er den foretrukne: Aktiekapital eller obligationslån – evt. en kombination
 • Angiv hvornår der er det største behov for kapital indtræder, samt om anden form for kapital er tilgængelig: Banklån, erhvervsstøtte og/eller anden støtte/soft money osv. Og angiv tilsvarende, hvorledes virksomheden har været finansieret indtil nu.
 • Anfør i hvor stort omfang stifterne har indskudt kapital, samt om de er villige til yderligere indskud.

Finansielle forecasts til din pitch

Formålet med din budgettering er at skabe et klart overblik over din virksomheds finansielle stilling, således at den potentielle investor bedre kan forstå din virksomhed og danne sig sin egen mening om dens potentiale. Det er derfor essentielt, at du viser, at du har indsigt og kontrol over din virksomheds finansielle rapportering og kan kommunikere dine mål og de operationelle budgetter, som sikrer opfyldelsen.

Dine forecasts skal udarbejdes i regneark ved brug af vores model – og skal være påtegnede af din revisor.

Crowdinvest.dk ‘Financial Snapshot’

Når du udarbejder dine budgetter, skal du have for øje, at et meget vigtigt output er det finansielle snapshot, som danner en integreret del af din pitch – som er tilgængelig for alle medlemmer af Crowdinvest.dk platformen. Dette snapshot er et uddrag af dine forecasts og giver et sammendrag i et klart og overskueligt format, som er konsistent på tværs af alle virksomheder, der udbydes på Crowdinvest.dk platformen. Dette gør det enkelt for vores medlemmer at sammenligne og vælge netop den/de investeringer, som de finder mest attraktive. Formatet for det finansielle snapshot finder du HER:

Guidelines til budgettet

Dine budgetter skal:

 • Fremsendes som regneark, og alle formler skal være tilgængelige
 • Dække min. 3 år frem
 • Have specifikke tidsperioder (ikke måned 1, måned 2, måned 3  osv. De første 2 år skal være specifikke på månedsniveau – år 3 og senere kan være 12 måneders budgetter.
 • Identificér og redegør for de væsentligste key drivers og forudsætninger i din forretning – især når det gælder salget. Investorer fokuserer på dette! For mens omkostningerne er kendte og kontrollerbare, så er salget den ubekendte faktor og grundlaget for hele indtjeningen – og dermed for hele virksomheden.
 • Anvend anerkendte regnskabsstandarder, når du udarbejder dine budgetter, og vær sikker på at resultatopgørelse, balance og cash flow har intern konsistens. Din revisor har kernekompetence på dette område – og det er derfor, du bør bruge en revisor til dette. Og du skal anvende vores budgetmodel.

Din budgetterede resultatopgørelse skal:

 • klart og tydeligt afspejle dine indtægter og direkte omkostninger – og dermed din bruttoavance. Vær især omhyggelig med differentiering på direkte omkostninger og indirekte omkostninger samt overheads.
 • klart og tydeligt illustrere dine overheads på kort sigt. Hermed menes et rimeligt detaljeringsniveau – især skal salg- og markedsføringsomkostninger samt personaleomkostninger være transparente.
 • Og det skal naturligvis være sat op efter anerkendte regnskabsprincipper.

Din cash-flow budgettering skal:

 • inkludere den forventede kapitaltilførsel fra Crowdinvest.dk kampagnen – samt den tidsmæssige placering.
 • vise evt. andre finansieringskilder – og deres tidsmæssige placering.
 • vise evt. udlodninger (dividende), hvis dette er afspejlet I forretningsplanen
 • Overordnet være klart og transparent og opdelt i cashflow fra kapitalrejsning, drift samt evt.investeringer.

Virksomhedens balance skal:

 • klart skelne mellem omsætningsaktiver og langfristede aktiver samt immaterielle aktiver
 • klart skelne mellem bankindeståender/gæld samt andre kortfristede aktiver samt passive som eksempelvis debitorer og kreditorer
 • angive lån til aktionærer samt ledelse
 • specificere ethvert låneforhold inkl. indfrielsesdato
 • være opbygget i overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper.

Åbningsbalance/regnskaber:

Hvis din virksomhed allerede har kommercielle aktiviteter, skal vi have flg.:

 • Seneste årsregnskab

Hvis dette ikke foreligger – pga. virksomheden endnu ikke har afsluttet regnskabsperioden – skal vi have:

 • Åbningsbalance
 • Managements accounts
 • Åbningsbalance og management accounts skal have påtegning af selskabets revisor.

Næste step?

Er din virksomhed klar til at erobre verden? Og har du dokumenterne parat, så send din ansøgning til os på:
ansoegning@crowdinvest.dk