Investering i finansielle instrumenter, herunder aktier og obligationer/konvertible obligationer er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel falde som stige i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast. Investeringer er således ikke tilrådeligt for alle investorer og investeringer bør altid kun foretages på et informeret grundlag.

Investering i opstarts- og vækstvirksomheder kan være meget givende med stort potentiale, men er samtidig forbundet med en vis risiko. Når du investerer i projekter, som er udbudt på www.crowdinvest.dk, vil vi gerne sikre os, at du er opmærksom på de væsentlige risici, der er forbundet hermed og forstår betydningen heraf.

Risikomærkning af investeringsprodukter

Finanstilsynet har inddelt alle investeringsprodukter i tre kategorier med farverne grøn, gul og rød i forhold til risiko for tab, og hvor lette produkterne er at gennemskue.Kategoriseringen er en meget overordnet kategorisering, og som investor bør du være opmærksom på, at der kan være store forskelle på, hvor risikable produkterne inden for hver af de enkelte kategorier kan være.
Klassificering af investeringer udbudt på www.crowdinvest.dk

Investeringsmulighederne udbudt på www.crowdinvest.dk er alle mærket med kategorien ”rød”, som defineres således:

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end indskuddet ved investeringen, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

Kategorien omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (”MHF”) og alternative markedspladser)
  • Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked (herunder handel på MHF og alternative markedspladser)

Tab

Mange opstarts- og vækstvirksomheder slår fejl eller formår ikke at opnå deres mål. Investering i opstarts- og vækstvirksomheder kan derfor medføre finansielle risici, og det er derfor muligt, at du helt eller delvist mister dine investerede midler.

Du bør derfor aldrig investere mere end du har råd til at tabe, og det er netop grunden til, at det kan være væsentligt at skabe en afbalanceret portefølje af investeringer i flere virksomheder, så du spreder din risici. Du skal være opmærksom på, at hvis en virksomhed, som du har investeret i, bliver nødlidende, vil denne – eller CrowdInvest ApS – ikke dække dit tab.

Likviditet

Likviditet er et udtryk for, hvor god en mulighed du har for at sælge dine værdipapirer på et senere tidspunkt. Investeringer gennem www.crowdinvest.dk vil typisk være i selskaber, hvor værdipapirerne efterfølgende er svært omsættelige, da sandsynligheden for notering på en reguleret markedsplads (fx Københavns Fondsbørs) er meget begrænsede. Selv meget succesrige virksomheder vælger kun sjældent at blive optaget på sådanne markedspladser.

Uden et offentligt marked kan det dermed blive vanskeligere at sælge sine værdipapirer, og investeringer i selskaber udbudt på www.crowdinvest.dk skal derfor anses som en langsigtet investering.

Dividende

Dividende er en udlodning af overskud til aktionærerne i et selskab. De fleste selskaber, der rejser kapital via www.crowdinvest.dk er opstarts- og vækstvirksomheder, og denne type virksomheder udlodder kun sjældent dividende. Dette medfører, at der kun er en lille sandsynlighed for at realisere et afkast af investeringen, før aktierne sælges.

En virksomhed har ingen forpligtelse til at udbetale dividende til aktionærerne. Dette er en beslutning, der træffes på generalforsamlingen efter indstilling fra ledelsen. Typisk vil disse typer virksomheder have et ønske om at geninvestere eventuelle overskud i yderligere udvikling og ekspansion af virksomheden i stedet for at udbetale dividende til aktionærerne.

Ejerandel og udtynding af ejerandel

Du skal være opmærksom på, at der ved investering i aktier kan opstå den situation, at din oprindelige ejerandel i selskabet udtyndes. Udtynding af ejerandel (dilution) opstår, hvis du som eksisterende aktionær ikke ønsker at tegne yderligere aktier, når disse udbydes. Resultatet vil således blive, at del relative andel af selskabet, som du ejer, bliver mindre – dette gælder sædvanligvis også stemmeretten og ret til udbytte. I virksomheder, der rejser kapital via www.crowdinvest.dk er der risiko for efterfølgende udtynding.

Ingen garanti

CrowdInvest ApS gør sig alle rimelige bestræbelser på at indhente al relevant information fra virksomhederne til brug for din vurdering af investeringsmulighederne, men CrowdInvest ApS frasiger sig ansvaret for enhver information, som ikke er komplet, præcis, egnet eller relevant for investoren.

CrowdInvest ApS tager ikke i nogen af udbuddene på www.crowdinvest.dk hensyn til bestemte investorers investeringsformål, specielle investeringsmål, finansielle situation samt specifikke behov og krav.

CrowdInvest ApS er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på www.crowdinvest.dk og uanset hvad der måtte fremgå af et udbud på www.crowdinvest.dk skal intet udbud (inklusive mulige anbefalinger) tolkes som en garanti (hverken direkte eller indirekte) for, at du vil profitere af investeringen.

Generel investorinformation for de investeringer, som CrowdInvest udbyder, vil du til enhver tid kunne finde på www.crowdinvest.dk. Du bør altid læse den nævnte information i sin helhed, inden du beslutter dig for at investere i en virksomhed. Er du i tvivl, bør du altid søge rådgivning.