Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Du kan placere en del af din pensionsopsparing i unoterede aktier, men kun få er opmærksomme på det, og færre benytter sig af det, selv om det giver nogle unikke investerings- og afkastmuligheder.

Du kan investere din privat tegnede rate- og/eller kapitalpension, som du har i depot hos pengeinstitutterne, til køb af unoterede aktier.

Bemærk at du skal have opsparet mindst kr. 500.000 i pensionsdepotet, før du kan investere.

Hvor kan du investere ?

Det selskab, du kan investere i, skal være hjemmehørende i EU – eller i et land med associeringsaftale. Der kan dermed investeres ikke blot i danske selskaber, men også i engelske, tyske, svenske og norske selskaber osv.

Hvilke selskaber kan du investere i ?

Du kan investere i:

  • Aktieselskaber
  • Anpartsselskaber
  • Kommanditselskaber (K/S) *)
  • Partnerselskaber (P/S) *)

*) Under særlige betingelser se Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer, der som udgangspunkt skal tolkes således, at K/S eller P/S selskabet kun må indeholde aktiver, som du i forvejen må investere i fra din pension.

Du kan investere i det selskab, du arbejder for, dit barns firma eller i nye vækstvirksomheder, se ”Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v” for yderligere information.

Der stilles ikke krav til aktiviteten i det selskab, der investeres i. Det må gerne være et investerings- eller holdingselskab, og der er intet til hinder for, at selskabet investerer hele eller dele af sin formue i selskaber uden for EU.

Bemærk! Selskabet må dog ikke have til formål at give brugsrettigheder, rabatter el.lign. til aktionærerne. Pensionsopsparingen kan derfor fx ikke via et unoteret selskab anvendes til køb af en lejlighed, en båd, et fly osv. til privat benyttelse for investorerne. Men udlejes aktivet derimod til offentligheden, kan aktionæren naturligvis leje det på samme vilkår. Der stilles ikke krav til de andre aktionærer i selskabet. Se den seneste afgørelse om dette fra Skattterådet her: SKM.2011.727.SR

Minimum og maksimum investering i det enkelte selskab

Du skal mindst investere for kr. 100.000 i selskabet, og du må maksimalt eje 25 % af selskabet.

Maksimuminvestering af pensionsopsparingen

Som tidligere nævnt skal du have mindst kr. 500.000 i pensionsdepotet for at kunne investere. Samtidig må du højst investere 20 % af din pensionsopsparingen, hvis den er under kr. 2 mio. og højst 50 % af den del af din opsparing, der ligger mellem kr. 2 og 4 mio. – endelig maksimalt 75 % af den del af din opsparing, der ligger over kr. 4 mio..

Pensionsopsparing / Maksimal investering (alle beløb i DKK)

500.000 / 100.000
1.000.000 / 200.000
1.500.000 / 300.000
2.000.000 / 400.000
2.500.000 / 650.000
3.000.000 / 900.000
3.500.000 / 1.150.000
4.000.000 / 1.400.000
5.000.000 / 2.150.000

PAL skat

Der skal betales pensionsafkastskat (PAL skat) med 15,3 % af såvel årets udbytte af de unoterede aktier, som af kursgevinster på disse. Helt på samme måde som ved investering i børsnoterede aktier. Gevinst og tab opgøres efter det såkaldte lagerprincip. Det vil sige af forskellen mellem aktiernes værdi ved årets udløb, og den tilsvarende værdi ved årets begyndelse – alternativt aktiernes anskaffelsessum, hvis de er købt i løbet af skatteåret.

Oplysninger til depot banken

Investeringer i unoterede aktier skal værdiansættes hvert år af hensyn til PAL-beskatningen. Du skal derfor hvert år senest den 1. december huske at give dit pengeinstitut oplysninger om værdien af de unoterede aktier, dvs. aktiernes regnskabsmæssige indre værdi ifølge senest aflagte årsregnskab.

 

Disclaimer: Dette er en overordnet orientering om reglerne for placering af selvadministrerede pensionsmidler i unoterede aktier. Det kan ikke anses for at være en investeringsvejledning eller en opfordring til investering. Individuelle forhold kan være væsentlige i f.m. investering af pensionsmidler. Søg derfor altid professionel bistand, inden der tages investeringsbeslutning