Lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Crowdinvest.dk er forpligtet til at indhente information om vores investorer, og Crowdinvest.dk er optaget i Finanstilsynets Hvidvaskregister.

Information, som du giver til os, behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Rutiner mod hvidvask

At forsøge at få penge, som kommer fra kriminel virksomhed, til at se ud, som om de er erhvervet på lovlig vis, kaldes hvidvaskning. Ifølge EU’s 3. Hvidvaskdirektiv skal der gennemføres en bedømmelse af risikoen for, at indbetalte midler stammer fra eller kan udnyttes til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Politisk udsatte personer

Specielle regler gælder også for politisk udsatte personer (politically exposed persons). Her skal vi vide, om du har (eller har haft) en høj politisk post eller en højerestående statslig stilling, alternativt om du er i nær familie med med en person i en sådan position, eller er kendt som vedkommendes nære medarbejder.

Identitetskontrol

Et grundlæggende krav er, at vi gennemfører identitetskontrol. Det er derfor, du skal indsende kopi af gyldigt pas/kørekort og sygegesikringsbevis til os, samt underskrive med NemID/Digital Signatur.

I visse tilfælde kan vi være nødsaget til at bede dig om yderligere oplysninger.

Investerer du ikke som fysisk person, men derimod gennem en virksomhed (fx et holdingselskab) skal vi vide, hvem der er virksomhedens reelle ejer/ejere – og herunder også hvem der ultimativt kontrollerer virksomheden.

Mere om denne lovgivning

Lovgivningen mod hvidvaskning bygger på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF. Direktivet er implementeret i samtlige EU-landes lovgivninger, og Crowdinvest.dk opererer i overensstemmelse hermed.